Strategia na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Prawa człowieka. Godność. Solidarność. Równość.

Wierzymy w te wartości. Niestety nie dla wszystkich są one ważne. W ostatnich latach społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej znajdowało się pod presją: organizacje społeczne były często poddawane kampaniom pomówień i ataków, a ich działalność była nierzadko utrudniana przez restrykcyjne ustawodawstwo. Łamanie zasad demokracji, osłabianie praworządności oraz mechanizmów kontroli i równowagi to niebezpieczne tendencje obserwowane w naszych krajach, które szkodzą obywatelom i społeczeństwu. Potrzebne jest działanie.

Youtube URL

Co możemy zrobić?

Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” jest naszym wspólnym wysiłkiem na rzecz poprawy jakości naszych demokracji. Organizacje społeczne muszą posiadać umiejętności i narzędzia do obrony siebie i swoich wartości. Pomagamy im wzmacniać społeczności aktywnych obywateli i uczestniczyć w ważnych sprawach publicznych. Budujemy ich potencjał i wspieramy liderów, zwłaszcza w regionach wiejskich oddalonych od głównych miast. Tworzymy sieci transgraniczne i wzmacniamy współpracę międzynarodową. Poprzez tworzenie i popularyzowanie strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, działamy na poziomie europejskim, tak, by wspólny głos organizacji społecznych został usłyszany w Brukseli, a proponowane założenia i rekomendacje strategii włączone do polityki europejskiej.

conference for a thriving civic space

O strategii

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzmacniają demokrację, chronią prawa człowieka i wspierają grupy szczególnie wrażliwe w całej Europie. Są one naturalnymi sojusznikami instytucji europejskich broniących tych wartości. Jednak obecnie UE zajmuje się kwestiami dotyczącymi społeczeństwa obywatelskiego w sposób okazjonalny i reaktywny, brakuje podejścia systematycznego. Dlatego umieszczenie działań na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w programie i polityce UE jest kluczowe i nie może dłużej czekać. Organizacje społeczne stanowią wartość dla społeczności europejskiej i jako takie powinny być chronione i wspierane przez instytucje europejskie.

Kompleksowa strategia powinna stworzyć przestrzeń dla prosperującego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Nasza propozycja skupia się wokół sześciu głównych obszarów tematycznych, którymi Komisja Europejska powinna się zająć. Każdy temat jest szczegółowo omówiony w osobnych rozdziałach i obejmuje zalecane działania wyróżnione na początku każdej sekcji. Sześć części strategii to:

  • Prawo do zrzeszania się (jednolite standardy w UE): Organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny mieć możliwość wykonywania swojej pracy na tych samych i prostych warunkach w całej Europie, aby usprawnić swoją działalność transgraniczną i inicjatywy międzynarodowe.
  • Prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń: UE powinna monitorować państwa członkowskie, aby przeciwdziałały ograniczaniu aktywizmu obywatelskiego i zachęcały do dobrych praktyk.
  • Prawo do działania bez nieuzasadnionej ingerencji państwa: Podmioty obywatelskie powinny mieć możliwość zgłaszania do Komisji Europejskiej ataków na nie, a UE powinna przeciwdziałać stygmatyzacji i nękaniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich.
  • Prawo do wolności wypowiedzi: Instytucje UE powinny tworzyć sprzyjające środowisko medialne i promować edukację obywatelską w celu zwalczania fałszywych wiadomości, dezinformacji i przekazywania nieprawdziwych informacji.
  • Prawo do współpracy i wymiany informacji: Instytucje UE powinny nawiązać otwarty i zorganizowany dialog ze społeczeństwem obywatelskim.
  • Prawo do pozyskiwania i zabezpieczania zasobów finansowych: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny mieć łatwy dostęp do przejrzystych, elastycznych i przyjaznych dla użytkownika programów dotacji w całej Europie.

 

PRZECZYTAJ STRATEGIĘ!

English version