PRÁVO PŮSOBIT BEZ NEOPRÁVNĚNÝCH ZÁSAHŮ STÁTU A POVINNOST STÁTU CHRÁNIT

Doporučené akce:

  • Strukturovaně a podrobně zahrnout občanskou společnost do každoročních Zpráv o právním státu

  • Pokračovat v pravidelném shromažďování údajů FRA a monitorování stavu občanské společnosti

  • Pokračovat v používání řízení o nesplnění povinnosti a právních postupů omezujících legitimní činnost občanské společnosti

  • Vytvořit výstražný systém pro hlášení útoků v občanském prostoru

  • Odsoudit případy obtěžování a útoků na občanskou společnost na politické úrovni

  • Pokračovat v uznávání toho, jak přispívá občanská společnost k evropskému projektu


Pozadí

V posledním desetiletí se organizace občanské společnosti ve narůstajícím počtu členských států setkávaly s útoky a obtěžováním ze strany státních i nestátních aktérů: měly podobu mediálních pomlouvačných kampaní a stigmatizace, obtěžujících nebo politicky motivovaných administrativních procesů nebo dokonce restriktivní legislativy. V některých členských státech může být v důsledku těchto událostí ohrožena samotná existence některých organizací občanské společnosti. Komise by měla tento vývoj sledovat a podle potřeby a možností reagovat. Za tímto účelem by měla každoroční Zpráva o právním státu popisovat a analyzovat stav občanské společnosti v každém členském státě ve větším rozsahu a podrobněji než v současnosti (v samostatné kapitole) a také formulovat konkrétní doporučení pro případné zlepšení. Důležitý odkaz na obsah a strukturu takové kapitoly lze nalézt ve výstupech každoročních konzultací Agentury pro základní práva týkající se občanské společnosti, tyto konzultace zkoumají situaci optikou 4 hlavních kritérií: (1) právní prostředí (2) financování a zdroje (3) participace a konzultace (4) hrozby a útoky. V tomto ohledu může Komise stavět na svých zkušenostech a praxi svých vnějších politik týkajících se hodnocení stavu občanských svobod a rozvoje obranných mechanismů pro jejich ochránce (např. jak je popsáno na protectdefenders.eu).

I když se všeobecně uznává silná potřeba koordinovaného úsilí v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz na celém světě, příklady nejen v členských státech ukazují, že nepřiměřené nebo jednoduše nedbalé uplatňování stávajících právních norem (např. směrnice o boji proti praní špinavých peněz) může poškodit legitimní organizace občanské společnosti pracující pro veřejné blaho (např. prostřednictvím nadměrné ohlašovací povinnosti). Během probíhajícího přezkumu tohoto právního předpisu by proto Komise měla navázat dialog s klíčovými odbornými organizacemi občanské společnosti a v celé EU uplatnit jednotný, na rizicích založený a přiměřený přístup se zvláštním zřetelem na používání termínu „skutečný vlastník“ v případě organizací občanské společnosti (a související výjimku z povinností) tak, aby se zabránilo nežádoucímu dopadu na organizace občanské společnosti (viz také bod 1.) [1].

 

Komise by také měla v maximální možné míře nadále využívat stávající opravné prostředky v případech, kdy jsou vnitrostátní právní předpisy o občanské společnosti v rozporu s evropským právem nebo normami (zejména svobodou sdružování a shromažďování), včetně řízení pro nesplnění povinnosti a iniciování případů u ESD, v souladu se Strategií na posílení uplatňování Listiny základních práv. Nedávno navržená směrnice SLAPP[2](a související plánovaná opatření) bude důležitou systémovou pojistkou proti specifickému typu zastrašování, které ovlivňuje organizace občanské společnosti, proto je žádoucí její rychlé přijetí.

Rovněž by mělo dojít k vytvoření mechanismu včasného varování (například u evropského veřejného ochránce práv), který by subjektům občanské společnosti umožnil rychle ohlásit Evropské komisi závažné problémy a/nebo hrozby týkající se občanských svobod, včetně potenciálně omezujících předpisů nebo opatření přijatých členskými státy.

Instituce včetně Komise by měly i na politické úrovni (např. místopředseda) ve své komunikaci odsoudit každý případ obtěžování a útoků na občanskou společnost (jak ze strany státních, tak nestátních aktérů) a také pravidelněji zviditelňovat a uznávat příspěvek organizací občanské společnosti k všeobecnému blahu.

Viz také: https://www.philanthropyadvocacy.eu/wp-content/uploads/2020/07/AML-Consultation-contribution.pdf
Směrnice o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti“) COM(2022) 177 final

     

    Zpět na strategii  Další kapitola >