PRÁVO NA SVOBODU PROJEVU

Doporučené akce:

  • Podporovat vyvážené informování o občanské společnosti a poskytování většího prostoru občanské společnosti v médiích během implementace Akčního plánu pro evropskou demokracii a Mediálního plánu

  • Plně implementovat a využívat chartu Rady Evropy a rámec pro vzdělávání občanů; vytvořit evropské osvědčené postupy a samostatnou agenturu věnovanou tomuto tématu


Pozadí

V dobách fake news a dezinformací přispívá zkreslené zpravodajství k hanobení a stigmatizaci organizací občanské společnosti hájících demokratické hodnoty, a tak vytváří jejich negativní obraz. To je umocněno nedostatečným přístupem těchto organizací k médiím. Organizace občanské společnosti si přitom často vytvářejí vlastní média (především v online sféře), a jako takové jsou důležitými zdroji důvěryhodných informací a ověřování faktů, je však třeba jejich hlas zesílit. Bez pomoci vyváženého a nezaujatého mediálního (tištěného, elektronického a online) prostředí mají organizace občanské společnosti také potíže s předáváním svého poselství širšímu publiku za hranice své „názorové bubliny“. Při implementaci Akčního plánu pro evropskou demokracii a Akčního plánu pro sdělovací prostředky by Komise měla věnovat pozornost problémům, které se týkají informování o sdělovacích prostředcích a přístupu občanské společnosti k nim, zejména pokud jde o spolupráci EU mezi regulátory sdělovacích prostředků a samoregulačními orgány, podporu větší mediální rozmanitosti a také zvyšování mediální gramotnosti. Možné konkrétní návrhy by mohly zahrnovat např. programování a sociální reklamní prostor věnovaný organizacím občanské společnosti a jejich agendě.

Dalším důležitým předpokladem svobodného projevu aktivních občanů a občanské angažovanosti je existence a implementace smysluplného vzdělávání občanů ve všech členských státech na všech úrovních - formálního i neformálního, školního i mimoškolního. Občanská výchova je klíčovým nástrojem v úsilí čelit protidemokratickým trendům, podporovat evropské hodnoty a občanství a překonávat současné rozdíly. Organizace občanské společnosti mohou účinně přispívat k dobrému vzdělávání občanů a osvětě prostřednictvím mnoha svých aktivit a projektů – proto je třeba podporovat a usnadňovat jejich přístup ke vzdělávacím institucím a spolupráci s nimi. Vzhledem k tomu, že současná praxe je v Unii opět velmi různorodá, měly by Komise vypracovat komplexní pokyny pro členské státy, jak vytvořit vzdělávací osnovy a programy založené na Chartě Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a výchově k lidským právům (CM/Rec( 2017)7). Stávající iniciativy v oblasti vzdělávání, které dále prosazují a podporují toto úsilí, by měly být koordinovány na úrovni Unie zřízením samostatné agentury pro vzdělávání občanů tak, jak navrhují v této oblasti působící organizace. Priority a grantové výzvy programu Erasmus+ by měly zajistit, aby bylo vzdělávání občanů v co nejširším rozsahu začleněno do programového rámce [1], a tím poskytnout podporu jak organizacím občanské společnosti, tak vzdělávacím institucím v této oblasti.

Měl by být zaveden monitorovací mechanismus pro hodnocení provádění a dopadu výchovy občanů a mediální výchovy v členských státech podobný výše popsanému.

1 Viz také: https://www.nece.eu/wp-content/uploads/2020/12/NECE_declaration.pdf

     

    Zpět na strategii Další kapitola >