За нас

Период на проекта: 2020-2023

Изпълнява се от 10 организации от 8 държави:

 • България,
 • Чехия,
 • Унгария (2 НПО),
 • Полша,
 • Румъния (2 НПО),
 • Сърбия,
 • Словакия,
 • Норвегия (експертен партньор).

„Да върнем гражданското си пространство!“ е насочен към разрастване и сплотяване на гражданското общество чрез поредица от обучения и мобилизиране на активистки групи и движения, подпомагане на трансграничното сътрудничество и мрежуване, и свързване на местното с европейското ниво посредством съвместно разработване на основите на цялостна европейска политика, касаеща гражданското общество.

Дейностите в рамките на проекта ще се изпълняват на 3 нива със следните цели:

 • Национално: организиране на обучения и семинари, консултиране на организации и групи основно в селските райони (като се вземат предвид особеностите на отделните държави).
 • Регионално: провеждане на трансгранични семинари и форуми за обмен (на всеки от които има представители на поне 3 от държавите).
 • Европейско: международни конференции (в Будапеща, Брюксел и Прага), разработване на експертни документи и предложения за политики.

Контекст

Индекс за устойчивост на неправителствените организации за 2019 г.

image

(Източник: https://csosi.org/ Първичната таблица е редактирана от фондация „Екопартньорство“, за да бъдат показани съответните държави.)

Финансиране

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 1,8 милиона евро, предоставена от Исландия,Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).

Интернет страница: www.eeagrants.org